Browsed by
Category: G5 Alliance

Grade: 5 Gujarati ( Ab initio level) Homework (Cycle – 2) Date – 23 /6/ 2017

Grade: 5 Gujarati ( Ab initio level) Homework (Cycle – 2) Date – 23 /6/ 2017

Homework

નીચે આપેલી કવિતા ગાઓ અને કવિતા માં આવેલ લયબદ્ધ શબ્દો ગુજરાતી નોટબુક માં લખો. (ગૃહકાર્ય, તારીખ, વાર અને મથાળું – heading જરૂર લખવું)
नीचे दी गई कविता गाएँ और कविता में आए लयबद्ध शब्दों को गुजराती नोटबुक में लिखें | (गृहकार्य, दिनांक, वार, और शीर्षक जरुर लिखें)
कविता की link:

એકડે એક

એકડે એક પાપડ શેક
બગડે બે ચોપડી લે

ત્રગડે ત્રણ વેઢા ગણ
ચોગડે ચાર બેડો પાર

પાંચડે પાંચ કવિતા વાંચ
છગડે છ ન શીખે તે ઢ

સાતડે સાત સાંભળો વાત
આઠડે આઠ લખજો પાઠ

નવડે નવ લડશો નવ
એકડે મીંડે દશ બસ હવે બસ
Link: http://mavjibhai.com/bg%20files/ekdeek.htm

Grade 5 Gujarati (Standard level) Homework (Cycle – 2) Date – 23/6/2017

Grade 5 Gujarati (Standard level) Homework (Cycle – 2) Date – 23/6/2017

ગૃહકાર્ય (HOMEWORK):
નીચે આપેલા શબ્દો પરથી વાક્ય બનાવો અને નોટબુકમાં લખો. (नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाओ और गुजराती नोटबुक में लिखो |)

Homework Title – વાક્ય બનાવવા.

૧) ગૃહકાર્ય – Homework
૨) આદર – Respect
૩) નિડર – Courageous
૪) સિદ્ધાંતવાદી – Principle
૫) જ્ઞાની – Knowledgeable

Grade 5 Hindi Highlights and Home-work.

Grade 5 Hindi Highlights and Home-work.

कक्षा कार्य – १. पिछले गृहकार्य में दी गई कविता का भावार्थ बताया |

२. कविता में आए कठिन शब्दों का  श्रुतलेखन  लिया गया |

३ .पूर्व  मूल्यांकन लिया  गया |adver

गृहकार्य – अपने परिवार के किसी भी एक सदस्य की विशेषता बताते हुए पाँच वाक्य लिखें  |

प्रत्येक वाक्य में विशेषण  ( Adjective )शब्द का प्रयोग करना अनिवार्य है |

लिखते समय सही वर्तनी (Spellings ) का विशेष ध्यान रखें |

कोई भी एक हिंदी कहानी का वाचन करके उसका  का नाम अपनी नोटबुक मे लिखे |

 नोट –  गृहकार्य पूरा करके अपनी नोट बुक गुरुवार को कक्षा में जमा करवाएँ |
Highlights and Homework Grade-5 Alliance, 20th June’17

Highlights and Homework Grade-5 Alliance, 20th June’17

[Highlight Of The Day]

Students performed their class presentation.

Homework

Solve the following in your Math NB
Q.1: Write the given figure in Indian and International number system: 11,55,75,010
Q:2: Find quotient and remainder of the following:-
(Verify your answer at the end using Dividend = Quotient x Divisor + Remainder)
Dividend- 6960, Divisor- 12
Dividend- 399, Divisor- 19
Q:3 I have scored a total of 3598 points in the new Pokemon game in 14 days. If I scored equal points on all days, how many points did I score in a day?
Q:4 Do as directed:
34 Kilometers and 28 meters = _________Centimeters
Add : 63 litres 150 ml , 29 litres 20 ml and 97 litres156 ml
Subtract: 6 kg 500 g from 8 kg

Grade-5 Alliance Highlights and Homework, 19th June’17

Grade-5 Alliance Highlights and Homework, 19th June’17

[Highlight Of The Day]

Pre-assessment of language was conducted.

Homework


Solve the following in your Math NB:
Q:1: Find quotient and remainder of the following:-
(Verify your answer at the end using Dividend = Quotient x Divisor + Remainder)
Dividend- 2340, Divisor- 10
Dividend- 975, Divisor- 13
Q:2 Krishna made a total 15,000 cookies 6 months. If she baked equal cookies each month, how many cookies did she bake each month?
Q:3 Do as directed: 42 Kilogram and 600 gram = _________gram.

Highlights and Homework, Grade-5 Alliance, 15th June’ 17

Highlights and Homework, Grade-5 Alliance, 15th June’ 17

[Highlight Of The Day]

Phone chain sheet has been given to students.

Parents invite has been sent for Class Dojo. Kindly follow the instructions given in the sheet and join the class.

Students practiced for their class mission statement presentation.

Homework

  • Please bring one passport size picture for your birthday chart.
  • Create a Limerick poem on “Friendship” and write in your reflection notebook.
Grade 5 Gujarati (Standard level) Homework (Cycle – 1) Date – 14 /6/ 2017

Grade 5 Gujarati (Standard level) Homework (Cycle – 1) Date – 14 /6/ 2017

ગૃહકાર્ય (Homework)

નીચે આપેલી વાર્તાનું વાંચન કરો અને ગુજરાતીની  નોટબુકમાં અનુલેખન(copy writing) કરો.  વાર્તાના આધારે શીર્ષક (Title) આપો.

વાર્તા 
એક કાગડો હતો. ઉનાળાના દિવસોમાં ઊડતો ઊડતો તે ઘણે દૂર નીકળી ગયો. એવામાં તેને બહુ જ તરસ લાગી. તરસથી તેનો કંઠ શોષાવા લાગ્યો. આજુબાજુ કોઈ નદી કે તળાવ ન હતા.

પાણીની શોધમાં તે આમતેમ ભટકવા માંડ્યો. ઘણી શોધ કરવા છતાં તેને ક્યાંય પાણી મળ્યું નહિ.

અચાનક તેની નજર એક કોઠી પર પડી. તેના આનંદનો પાર ન રહ્યો. ઝડપથી તે કોઠી પાસે પહોંચી ગયો. તેને થયું મહેનતનું ફળ મળ્યું ખરું!”

Note - ગુજરાતીની નોટબુકના cover page અને પહેલા પાના પર માર્કર પેન થી નામ,વર્ગ અને લેવલ(SL) લખી લાવવું. ગુરુવારે નોટબૂક SL નાં સ્થાને જ મુકવી.

Grade 5 Gujarati (Ab initio level) Homework (Cycle – 1) Date – 14 /6/ 2017

Grade 5 Gujarati (Ab initio level) Homework (Cycle – 1) Date – 14 /6/ 2017

નીચે આપેલા વાક્યોનું અનુલેખન(copy writing) ગુજરાતી નોટબૂક માં કરો.
नीचे दिए गए वाक्यों का अनुलेखन (copy writing)गुजराती नोटबुक में करें |

૧) આ મારા દાદા છે.
૨) રમા, કાપડ કાપ.
૩) બા, મગસ બનાવ.
૪) જમના ગામ જા.
૫) સસલું ગાજર ખાય છે.

Note -ગુજરાતી ની નોટબૂક ના cover page અને પહેલા પાના પર માર્કર પેન થી નામ,વર્ગ અને લેવલ(Ab initio) લખી લાવવું. ગુરુવારે નોટબુક Ab નાં સ્થાને જ મુકવી.

गुजराती नोटबुक में cover page और पहले पेज पर नाम, वर्ग और लेवल (Ab initio) लिखकर लाए | गुरुवार को नोटबुक कक्षामे Ab के स्थान  पर ही रखें |