Browsed by
Category: G5 Collaboration

Grade 5 Gujarati (Ab initio Level) Homework, Cycle – 30, Date – 21/3/2018

Grade 5 Gujarati (Ab initio Level) Homework, Cycle – 30, Date – 21/3/2018

નીચે આપેલી Link પરથી વાર્તા “રાજાનું રહસ્ય” સાંભળો સાથે sub title ને પણ વાંચવા નો પ્રયાસ કરો. વાર્તામાં થી શીખલા કોઈ પણ પાંચ શબ્દોના વાક્ય બનાવીને નોટબુકમાં લખો.

नीचे दी गई link से “રાજાનું રહસ્ય” कहानी पढ़ें, साथ-साथ sub title  भी पढ़ने की कोशिश करें | कहानी से सीखे कोई भी पाँच  शब्दों के वाक्य बनाएँ और गुजराती नोटबुक में लिखें |

Link

https://www.youtube.com/watch?v=KFTekOThgwc

 

Grade 5 Gujarati (Standard Level) Homework, Cycle – 30, Date – 21/3/2018

Grade 5 Gujarati (Standard Level) Homework, Cycle – 30, Date – 21/3/2018

ગૃહકાર્ય (Homework):

નીચે આપેલી Link પરથી વાર્તા “બળ વધે કે બુદ્ધિ ?” સાંભળો અને વાર્તામાં આવતા શબ્દોની મદદ વડે વાર્તાના પાત્ર (character) “કૂતરા” વિશે 4 -5 વાક્ય ગુજરાતી નોટબુકમાં લખો.

ગૃહકાર્ય નું શીર્ષક – પાત્રનું વર્ણન

Link
https://www.youtube.com/watch?v=h9z2buYMY2c&t=21s

Primary Years Parent Feedback Form 2017-18

Primary Years Parent Feedback Form 2017-18

Dear Parent,

We would like you to take a few minutes and fill up this feedback form to enable us serve you better. Kindly go through the points given below before filling the form:

1. Please do not hesitate to give critical feedback. Unless you convey it to us, we will not be able to improve.

2. Similarly, do write positive comments as your feedback will encourage us to continue performing well.

3. Please fill and submit this form before the due date. The last date to fill this form is 30th March, 2018

4. You need to login with the parent email id provided by school eg: p.sakshi.patel@fountainheadschools.org -to fill this form.

5. If you have forgotten your password, please send us an email at surat@fountainheadschools.org

Link: Parent Feedback Form

Regards,

Fountainhead School

 

Homework: 20 March, 2018

Homework: 20 March, 2018

Homework:

Math: Solve the following word problems:(copy the question)

  1. The measurement of Keya’s cell phone is 10 cm by 4 cm. She wants to put a special screen on it that cost Rs 30 per square cm. How much will it cost Keya to put a screen on the cell phone?
  2. A gardener digs a flower bed that is 8 meters long and a meter wide. What is the area of the flower bed?
  3. Tom built a backyard pen for his new puppy. The length of the pen was 6 meters and the breadth was 4 meters. What is the area of the pen?
  4. Draw 2 different rectangles with an area of 12 square cm. Calculate the perimeter of each.

Boot camp: Complete task 3 and 4 and move it to the folder shared with you.

Seesaw: Last day to upload the seesaw piece for Civilization unit. (Ignore if done)

Star of the day: Meesha and Aaryam 🙂

 

Grade – 5 Hindi weekend Home work.

Grade – 5 Hindi weekend Home work.

नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पेज पर लिख कर लाए |

गृहकार्य करना अनिवार्य है |

अवतरण के आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखें |

हमारी यह धरती लगभग पाँच अरब साल पुरानी है। दो-तीन अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव-जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई पाँच लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे-धीरे उसका विकास हुआ। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब-किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को ‘सभ्य’ कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से ‘इतिहास’ आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जबसे आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार, इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से छह हजार साल हुए हैं।

1) धरती की प्रारंभिक दशा कैसी थी ?

2) मानव का धरती पर आगमन कब हुआ ?

3)अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज कैसे है ?

4) एक पीढ़ी के ज्ञान का लाभ दूसरी पीढ़ी को कैसे मिलता है ?

5 ) नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखे | इतिहास – आरंभ – वनस्पतियों-

 

Buying of House T-shirt for academic year 2018-19

Buying of House T-shirt for academic year 2018-19

Dear Students & Parents,

Students who wish to buy house t-shirt for the next academic year 2018-19, kindly fill this form  
House t-shirts are mandatory to wear during any inter house competition.

Last date to order house t-shirt is 31st March, 2018. If you fill the form after deadline, school will not be responsible to deliver your t-shirts on time.

These new house t-shirts would be available in June.

The cost of each t-shirt will range from Rs. 450/- to Rs. 550/- depending upon the size chosen by you. To know your size, kindly refer to the table given below.

 

Please note:  Amount will be deducted from the Imprest account.

Regards,

Fountainhead School,
Surat.

 

 

Homework: 15 March, 2018

Homework: 15 March, 2018

Math: Solve the following in your Math Notebook:

  1. Yatin wants to design a border around his Arts project using colored tape, if length of the chart used for the project is 25 cm and breadth is 17 cm, how much tape will he need in total ?
  2. Tina’s garden is shaped like a square whose side is 6.5 meters. What’s the length of the fence which surrounds the garden?
  3. After walking 3 times along the triangular park with equal sides, Manpreet finds that he has walked 2,250m. Find the length of each side of the park.

Go through following links:

  1. https://www.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geo-area-and-perimeter/basic-geo-perimeter/e/perimeter-2
  2. https://www.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geo-area-and-perimeter/basic-geo-perimeter/e/find-a-missing-side-length-when-given-perimeter

Reminder: Upload portfolio pieces for Civilisation unit. (Last day- Today)

FA notebooks are sent today. Parents kindly sign the FA books.