Browsed by
Category: G4 Courage

Grade 4 Gujarati Diwali Homework (Ab initio level)

Grade 4 Gujarati Diwali Homework (Ab initio level)

 

ગુલાલ  પાઠ્યપુસ્તકમાં નીચે જણાવ્યા પ્રમાણે દિવાળી ગૃહકાર્ય કરવું.

 1. પેજ નંબર – 36 અને   37  પર આપેલ ‘ઉ’ અને ‘ઊ’ માત્રાના શબ્દો અને વાક્યોનું  વાંચન કરવું.

पेज नंबर ३६ (36),  ३७ (37) पर दिए गए  ‘ઉ’ और ‘ઊ’ मात्रा  के शब्दों और वाक्यों का वाचन करें |

       2.પેજ નંબર – 38 પર આપેલા  ‘રુ’ વાળા શબ્દોનું વાંચન કરો અને અનુલેખન કરો.

पेज नंबर ३८ (38) पर  ‘રુ’ वाले शब्दों का वाचन करें और अनुलेखन (Copyright)  करें |

         3.પેજ નંબર – 39 પર ચિત્ર  ઓળખી તેનું નામ લખી વાક્ય પૂર્ણ કરો અને સાથે શબ્દોને  ઉ’ અને ‘ઊ’ માત્રા લગાવી સાચો શબ્દ બનાવો.

पेज नंबर ३९ (39) पर चित्र पहचानें और उसका नाम लिखकर वाक्य पूर्ण करें और  ‘ઉ’ और  ‘ઊ’ मात्रा लगाकर सही शब्द बनाएँ |

         4.પેજ નંબર – 40 પર પ્રશ્ન 3 માં ચિત્ર ઓળખી તેનો શબ્દ શોધીને ગોળ કરો અને  ‘ઉ’ અને ‘ઊ’ માત્રાના શબ્દોને  અલગ કરીને લખો.

पेज नंबर ४० (40) पर प्रश्न – ३ के  चित्र को पहचान कर सही शब्द पर  गोला करें और ‘ઉ’ और  ‘ઊ’ मात्रा के शब्दों को अलग करें |

Grade 4 Gujarati Diwali Homework (Standard level)

Grade 4 Gujarati Diwali Homework (Standard level)

દિવાળીની હાર્દિક શુભેચ્છા

પતંગિયા પાઠ્યપુસ્તકમાં નીચે જણાવ્યા પ્રમાણે ગૃહકાર્ય કરવું.

૧) પેજ નંબર –  ૩૦(30) પર આપેલ ‘ઉ’ વાળા શબ્દોનું વાંચન કરો અને તેના આધારે  વાક્ય વાંચીને યોગ્ય જવાબ લખો.

૨) પેજ નંબર – ૩૧(31)  પર આપેલ ‘ઉ’ માત્રા વાળા શબ્દોનું વાંચન કરો અને લખો.

૩) પેજ નંબર – ૩૨(32) પર આપેલ ‘બાગમાં’ કવિતા મોઢે કરવી અને બાગનું ચિત્ર  દોરવું.

૪) પેજ નંબર – ૩૩(33)પર આપેલ આપેલ ‘ઊ’ સ્વરના શબ્દો અને વાક્યોનું વાંચન – અને શબ્દોનું લેખન કરો.

૫) નંબર – ૩૪(34) પર આપેલ ‘ઊ’ માત્રાના શબ્દો વાંચો અને ચિત્રોમાં રંગ પૂરો અને માત્રા  લગાવી શબ્દો લખો.

Action opportunity – Sharing the Planet

Action opportunity – Sharing the Planet

Action component – This is a great opportunity  to take an action under the unit ‘Sharing the Planet’.  Let us begin the Diwali celebration by spreading smiles to the children who believe don’t exist in this a small secure world of ours and increase our happiness in this festive season.
Make it a memorable one – parents please take your children and you can also do your bit and share the planet.  Be a part of their jubilation on 14th October.
Event details:
Event conducted by Feeding India Surat Chapter, we are taking children to VR mall those who are not as privileged as we are, to give them an opportunity to explore the life style and we will bring small joy in their life by playing various games with them.
 We are very  thank full to VR mall management team to giving us platform where we can show our enthusiasm towards betterment of those children.
Venue : VR mall, Ground floor.
Date : 14th October ’17
Time : 3.00 pm Saturday
Contact person : Harsh Vaghela (City President of Feeding India Surat Chapter)
Contact number : 9925280705
Highlights and Homework for 13th October 2017

Highlights and Homework for 13th October 2017

[Highlight Of The Day]

Diwali H.W discussion.

Literary Event was conducted.

Math summative assessment was discussed.

Math:

A quick discussion on factual and exploratory questions was done. Later, learners framed few questions.

Homework

Develop your comprehension skills by using this link:

http://www.funenglishgames.com/readinggames/poem.html

 

Keep reading 🙂

Gr4 13/10/2017 ‘ Important not Urgent ‘ Note for Gr4 Parent community.

Gr4 13/10/2017 ‘ Important not Urgent ‘ Note for Gr4 Parent community.

Dear Parents,

Delighted to announce that tomorrow; 14th Oct Saturday D1 students will be celebrating the last school day before the Diwali break.

They shall follow D1 time table. 

For the pot luck party, they are expected to bring only traditional and cultural food/ drinks.

We also want all students  to carry along with them board, card, indoor games to school tomorrow and have fun 

Kindly note:- Diwali home work is sent home today.

You are expected to sign and acknowledge their work before you send the complete Diwali home work on the 6th Nov, the day school reopens.

On behalf of grade4 team we wish that, may this Diwali festival and the holidays bring you opportunity to create memorable moments with your child.

But here comes the twist….. 

You are Fountainhead parents and you thought you will be spared from doing your Diwali home work…  we  you are fortunate too…

Here is what you have to do… use your creativity and…..

 1. You shall find ample opportunities to make connection with the past units, ‘Energy’, ‘Exploration’ and current unit ‘Risks, challenges and opportunities children encounter world wide’, a request to consciously do so.
 2. Ask our students to drop in a mail to their teachers and wish … which will help them to enhance their language skills.
 3. When you are planning to visit a restaurant or taking a trip, ask the students to calculate the total amount to be paid, the distance traveled, ticket fare for all the members, that’s where they do real life application of the numeracy skills. 
 4. Important, read to them any thing current or interesting.
 5. When you are performing any rituals or pooja make sure that your child is around, if possible do share  why you are doing it. 
 6. That’s not all… play with them, badminton, ludo, water ball in swimming pool etc (P.E)  suppoet then when they make rangoli, make Diwali greeting cards (Visual Arts) dance on songs, play antakshari while driving, traveling ( music) watch good ( children) movies, plays etc ( drama).

We Believe ” PARENTS ARE FIRST TEACHERS” .

Happy Diwali and Happy Holidays.

Continue ‘Monday’ as a NO SCREEN day.

P.S. :- Forward the message on the social media you are active on.

Thank You.
Suparna Khadepaw
Level Coordinator, Grade-4 | Fountainhead School
Opp. Ambetha Water Tank | Rander-Dandi Road
Kunkni | Surat India 395 005
(T) +91 261 302 9000
http://www.fountainheadschools.org
Winter Jacket Details for 2017-18

Winter Jacket Details for 2017-18

Dear Parents,

Please note that winter jackets and trousers (trousers for Nursery to Grade 2) will be available from 6th November 2017 at the following location:

School Zone – Bungalow No. 9, Shyam Kunj, Krishna Vatika Society,

Near Meghna Park, City Light, Surat.

Phone -+91 261 3022244

 

Rates for winter jackets are as under:

Size Price
20, 22 & 24 670
26 & 28 700
30 & 32 720
34 & 36 750
38 & 40 770
42 & 44 800

 

 •       You need not buy new winter-jacket if last year’s jacket is in good condition.
 •       School Uniform Policy states that only school jackets are allowed.
 •       It is mandatory for all new students to buy school jacket.
 •       Thermals (only black, white and grey colour) can be worn inside the school uniform. Please note that students cannot wear full t-shirts/sweatshirts of any other colour.

 

Regards,

Fountainhead School

 

Grade 4 Gujarati Homework (Ab initio & Standard level) Cycle – 14 (Date – 11/10/17)

Grade 4 Gujarati Homework (Ab initio & Standard level) Cycle – 14 (Date – 11/10/17)

ગૃહકાર્ય ( Homework):

નીચે આપેલી Link પરથી કવિતા “અટ્ટુ અને ગટ્ટુ” સાંભળો અને સાથે ગાવાનો પ્રયાસ કરો.

Link:

https://www.youtube.com/watch?v=UkChp13rK6I