Browsed by
Category: G4 Freedom

“Grade – 4 : Gujarati (Ab – initio level) Homework (Cycle – 14) Date – 10/10/2018”

“Grade – 4 : Gujarati (Ab – initio level) Homework (Cycle – 14) Date – 10/10/2018”

ગૃહકાર્ય ( गृहकार्य ) :

નીચે આપેલી Link પરથી વાર્તા સાંભળો અને આપેલ ખાલી જગ્યા માં વિકલ્પ માંથી સાચા જવાબ શોધીને ગુજરાતી નોટબુક માં લખો. સવાલ લખવા જરૂરી છે.

नीचे दी गई Link से कहानी सुने और दिए हुए रिक्त स्थान में विकल्प मेसे सही जवाब चुनकर गुजराती नोटबुक में लिखें | सवाल लिखने जरूरी हैं |

Link :

https://www.youtube.com/watch?v=rAXDX5frs-A


૧) ખેડુત નું નામ ______ હતું.    દિગબેર, સૂખબેર, કુબેર )

૨) બલરાજ ખુબજ _____ હતો.     હોશિયાર, બળવાન, લુચ્ચો )

૩) સૂખબેરે તેના પાડોશી પાસે થી ______ ખરીદયો.      ( કુવો, ઘર,ખેતર )

૪) આ વાર્તા નો બોધ છે “______________”      કોઈને હેરાન કરવું નહી, કોઈને થગવું નહી, કોઈને મદદ કરવી નહી )

Grade 4 Hindi Literary Event Winners

Grade 4 Hindi Literary Event Winners

प्रिय अभिभावक आपको यह बताते हुए हमें बेहद ख़ुशी महसूस हो रही हैं कि कक्षा 4 में हिंदी भाषा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसके अंतर्गत बच्चों ने “Night of Notable” (प्रसिद्ध भारतीय व्यक्ति) में उत्साह पूर्वक सहभाग लिया |

प्रतियोगिता के विजेताओं के नाम और तस्वीरों की झलक –

Valour Courage
विजेता का नाम स्थान House विजेता का नाम स्थान House
Yuvraj Rateria प्रथम Unity Vivaan Desai प्रथम Liberty
Ananya Gupta द्वितीय Dignity Pal Patel द्वितीय Dignity
Vardhan Bothra तृतीय Integrity Diya Kothari तृतीय Integrity
Freedom Mettle
Jinay Shah प्रथम Dignity Arjun Khandelwal प्रथम Libarty
Simon Kothari द्वितीय Liberty Ananya Tater द्वितीय Dignity
Ananya Agarwal तृतीय Dignity Aditya Dhandharia तृतीय Unity
Responsibility Resilience
Janvi Chopra प्रथम Liberty Oviya Jain प्रथम Unity
Krupa Shah द्वितीय Dignity Vedant Malapani द्वितीय Liberty
Shreyan Agarwal तृतीय Liberty Mishty Shah तृतीय Liberty
Fortitude Tenacity
Anant Mundra प्रथम Unity Yug Jain प्रथम Dignity
Garv Jhawar द्वितीय Dignity Umang Saraf द्वितीय Unity
Vivaana Bhakta तृतीय Dignity Kanay Shah तृतीय Integrity

CHECKING RFID CARD IN BUS

CHECKING RFID CARD IN BUS

Dear Parents,

This post is a reiteration of the importance of RFID card.

Kindly be informed that it is mandatory to show the RFID Parent Pass at the time of pick up from the bus stop. The bus conductor will be using RFID card reader in the bus which will be used to check the card, at random, when a parent/guardian/attendant receives the child at the bus stop. Kindly flash the card as indicated in the attached image.

If the card is found to be duplicate a fine of Rs. 500/- will be deducted from the student imprest deposit.

Note that, 15th October onwards, parents without RFID card will not be handed over the student, and the student will be brought back to school. Parents will have to collect their child from the school, in such a case.

Having a duplicate RFID card will also be considered as not having a card and the procedure as mentioned above will apply.

Please send your RFID card to school if registration is pending as yet, ignore if already done.

Link of the previous post: http://blog.fountainheadschools.org/index.php/2018/07/27/checking-rfid-card-in-bus/

G4 Hindi highlights and homework – cycle 14 (10/10/2018)

G4 Hindi highlights and homework – cycle 14 (10/10/2018)

कक्षाकार्य :
1) ‘हिंदी की दुनिया’ अभ्यास पुस्तक पेज नं 78 पर ‘मेरा घर’ और पेज नं 140 पर ‘मेरा दोस्त’ के बारे में लिखवाया गया |
2) ‘Literary Event’ लिया गया |

गृहकार्य :

‘हिंदी की दुनिया’ अभ्यास पुस्तक के पेज नं 76 और 77 पर दिए हुए अभ्यास कार्य को पूरा करें |

नोट :
-गृहकार्य करते समय दिनांक और HW अवश्य लिखें |
-वर्तनी और मात्राओं पर ध्यान दें |
-गृहकार्य करने के बाद गुरूवार को कक्षा में किताबें अवश्य जमा करवाएँ |
-हिंदी कहानी का वाचन अवश्य करवाएँ और ‘वाचन सारणी नोटबुक में ‘अक्टूबर’ महीने में भरें |

Homework

Homework

Dear parents,

 

Homework

Math

Task 1

Online practice:

https://www.khanacademy.org/math/pre-algebra/pre-algebra-measurement/pre-algebra-area/e/area_of_squares_and_rectangles

Task 2

1. Area of a square is 81 sq. cm. Find the perimeter of the square.

2. Create a square or a rectangle such that the perimeter is 48 cm and it is painted, the cost incurred shall be minimum. The cost of painting 1 sq. cm is Rs 10.

3. Rhea wants to fence her rectangular garden. The length of the garden is 25 meters and breadth is 20 meters. Find how much fencing material will she require?

4. The perimeter of a square is 36 cm. What will be the area of the square?

 

Task 3

Fill in the blanks:

1) 8 kg and 250 g = ___________________________ g.

2) 51 l and 65 ml = ____________________________ml.

3) 85 m and 11 cm = ___________________________mm.

 

Important note: Students can dress up from home for their assembly tomorrow but they have to carry the uniform with them. Bring the required resources if any.

 

Stars of the day:

Priyanshi Bhavsar (for being a caring peer to sheer her resources)

Quote of the day: http://www.belgotec.com/business/inspirational-sayings.htm

Image result for performer quotes

 

Regards,

Fatema Topiwala

 

Parent Book Review

Parent Book Review

Dear Parents,

This post gives us an opportunity to express my gratitude to parents who had registered for second book review on 1st October.

Thank you, for giving us hope that we can all do it together and build the reading culture in our students.

You are just not an evaluator or simply a spectator but an important and prestigious, awaited audience for our students.

Without your smiling faces, encouraging and constructive feedback to students, it would have been challenging for them to present with confidence and verve, and most importantly read.

A humble request to continue extending your invaluable support in term 2.

Click here to view images.

 

PYP Inter- House Visual Art Competition Winners – 2018

PYP Inter- House Visual Art Competition Winners – 2018

Dear parents,

       We are glad to announce the winners of Inter- house Visual Art competition – 2018.

Position SECTION NAME HOUSE

Grade 1

1st Joy Dhanush Patel Dignity
2nd Concord Raviraaj Surana Liberty
3rd Joy Aadik Jain Unity

Grade 2

1st Think Aarna Agarwal Unity
2nd Dream Chelsy Patel Dignity
3rd Create Dhairya Garg Dignity

Grade 3

1st Innovate Mohak Banka Integrity
2nd Imagine Lakshita Jain Liberty
3rd Innovate Tanishi Jariwala Dignity

Grade 4

1st Mettle Navya Poddar Integrity
2nd Mettle Suhani Banthia Liberty
3rd Tenacity Naisha Athavia Dignity

Grade 5

1st Conglomerate Hitansh Savani Integrity
2nd Consortium Ananya Mistry Dignity
3rd Conglomerate Aashi Sinha Liberty

Grade 6

1st Evolve Kavya Shah Integrity
2nd Evolve Darsh Bulchandani Liberty
3rd Enlighten Aarav Bhansali Dignity

 

Theater Performance

Theater Performance

Dear Parents,

We are extremely delighted to invite you for a student initiated act ‘The Good Earth’ drama. This act indeed is the presentation of our students hard work and efforts. Through this drama, you will witness not only the hidden talent of our students but also the skills that they have acquired during their training sessions in our school imparted by Ms Rucha Kapadia and her team. Therefore, to encourage our young talented artists, please join us on:

Date: 14th October

Timing: 10:30 am to 1:00 pm (Entry will close by 10:55 am)

Venue: Performing Arts Centre, L.P. Savani Road, Pal, Adajan, Surat.

To purchase the tickets kindly click here.

Last date for filling the form is 12th October 2018.  

For any queries , please e-mail at : aanchal.bhatia@fountainheadschools.org 

 

Note: Business Fair

Note: Business Fair

Dear Parents,

Students of Grade 8 have organized a Business Fair in school on 8th October, Monday. Grade 4 students will be visiting the fair for 20 minutes.

Students are allowed to bring a maximum Rs. 100 for the fair.

Note: Students will be in charge of the money brought by them. Teachers will not be responsible if they lose their money.

Regards,

Grade 4 Team.