Browsed by
Category: G6 Progress

Grade 6 Gujarati Diwali Homework (Ab initio level)

Grade 6 Gujarati Diwali Homework (Ab initio level)

દિવાળીની હાર્દિક શુભેચ્છા

ગુલાલ પાઠ્યપુસ્તકમાં પેજ નંબર – 48 અને 49 પર આપેલ પાઠ (Lesson)  ‘નવરાત્રિ’ નું વાંચન કરો. પાઠ નવરાત્રિ ના વાંચનના આધારે પ્રશ્ન – 2, 3, 4, 5, 6,7 સુચના પ્રમાણે કરો.

गुलाल पाठ्यपुस्तक से पेज नंबर – 48 और 49 पर दिया गया पाठ ‘नवरात्रि’ पढ़े और प्रश्न २ से ७ (किताब में ही) पूरा करें |

            પેજ નંબર – 50  પર પ્રશ્ન – 2 ખાલી જગ્યા પૂરો. (पेज नंबर 50 पर प्रश्न 2 में रिक्त स्थान की पूर्ति करें |

           પેજ નંબર – 50 પર પ્રશ્ન – 3 પાઠમાંથી ‘આ’ અને ‘ઉ’ માત્રાના ત્રણ-  ત્રણ શબ્દો શોધી ગુલાલમાં લખો. (पेज नंबर 50 पर प्रश्न 3 में कहानी से ‘उ और ऊ’ मात्रा के तीन-तीन शब्द ढूँढकर लिखें |)

           પેજ નંબર – 51 પર પ્રશ્ન – 4 વચન ઓળખો અને લખો.((पेज नंबर 50 पर प्रश्न 4 पर वाचन पहचानकर लिखें |)

           પેજ નંબર – 51 પર પ્રશ્ન – 5 જાતિ  ઓળખો.((पेज नंबर 50 पर प्रश्न 5 में जाति पहचाने |)

પેજ નંબર – 51 પર પ્રશ્ન – 6 – વાક્યો વાંચીને   સંજ્ઞા શોધીને લખો.((पेज नंबर 50 पर प्रश्न 6 के वाक्यों को पढ़ें और संज्ञा ढूँढकर लिखें |)

            પેજ નંબર – 51 પર પ્રશ્ન – 7 શબ્દો પરથી વાક્ય બનાવો.((पेज नंबर 50 पर प्रश्न 7 के शब्दों के वाक्य बनाएँ |)

Grade 6 Gujarati Diwali Homework (Standard level)

Grade 6 Gujarati Diwali Homework (Standard level)

દિવાળીની હાર્દિક શુભેચ્છા

૧)  પતંગિયા પાઠ્યપુસ્તકના   પેજ નંબર – ૩૮ (38) પર આપેલ પાઠ (lesson) – ૮ “કેરળનું ક્થ્થકલી”   નું વાંચન કરો અને પાઠના આધારે પેજ નંબર – ૩૯ (39), ૪૦(40), ૪૧(41)  પર આપેલા  પ્રશ્નો –  ક, ખ, ગ, ઘ, અને ચ સુચના પ્રમાણે કરો.

 

૨)  પતંગિયા પાઠ્યપુસ્તકના  પેજ નંબર – ૪૭ (47) પર આપેલ પાઠ (lesson) – ૧૦ “ઔરીગૈમી” નું વાંચન કરો અને  તેમાં આપેલી એક ઔરીગૈમીની કલાકૃતિના ઉદાહરણ પ્રમાણે એક કલાકૃતિ બનાવી તેના પર તમારું નામ લખી દિવાળી બાદ શાળાના HRTને જમા કરાવવી.

Note :- गुजराती  पाठ्य पुस्तक’ स्कूल शुरू होने के दिन (6 नवम्बर को )ही कक्षा में जमा करवाएँ |

LEAP Highlights – Cycle 13 and 14

LEAP Highlights – Cycle 13 and 14

The only source of knowledge is experience

Albert Einstein

At the onset of the session, students were shown a short video clipping from the movie ‘Stuart Little’ – http://www.youtube.com/watch?v=Z0R0YWC8QK0  .Empathizing with the Little’s situation, students decided to create quickest mode of transport to save him from the cunning cats.

They were grouped in the set of 5 and were given materials like corrugated sheet, balloons, straws,etc. All the students were very excited and on task to create the model. They brainstormed, shared, analysed and finalized the plan as a group.

As said, “Every accomplishment starts with the decision to try.” Similarly, though they were quiet skeptical about their idea but still with perseverance and lot of trial and errors, they finally made it. They focussed on the nitty-gritty, by considering all the factors like depth of water, weight of model, using the right material, air/water transport,etc.

After creating model, they presented in the class, rationalizing the working of the model by making connections with the different types of forces like Air- resistance, normal, balanced and unbalanced,etc forces.

Here are some glimpses of the session.

Diwali party guidelines

Diwali party guidelines

Dear students,

Kindly take note of the following points related to Diwali party guidelines to abide by in the school:-

 1. All students have to be in proper school uniform. School’s uniform policy is applicable on all academic days of the school.
 2. Since it’s an Indian festival celebration, it is expected that we relish the traditional delicacies/food items on this auspicious occasion.
 3. Ensure that you are bringing the food as per the number of invitees. However, bringing food in excessive quantity or wastage of it is highly discouraged.
 4. Bursting crackers anywhere in the school premises is prohibited due to safety reasons.

In case I have missed something to notify about, I am sure all of us are sensitive enough to understand what’s the right thing to do. 🙂

Portfolio:

You are requested to upload your pieces in seesaw as explained in the class. I have rejected many pieces because of the poor quality of the images. Following are the criteria to be kept in mind before uploading the image:
 • Instead of directly putting an image on the seesaw, put it in a doc file. Upload that doc file in seesaw as discussed in class. Comments to be written as captions.
 • Photographs should be vertical, not horizontal.
 • Make sure the image is clear, not blurred. If possible click the photographs using your parent’s cell phone/tab/laptop etc and email it to your student id.
 • No FA/SA/HW shall be selected for portfolio pieces.

Have a safe and Happy Diwali.!! 🙂

 

Homework for the day – 13th Oct’17

Homework for the day – 13th Oct’17

Portfolio:

You are requested to upload your pieces in seesaw as explained in the class. I have rejected many pieces because of the poor quality of the images. Following are the criteria to be kept in mind before uploading the image:
 • Instead of directly putting an image on the seesaw, put it in a doc file. Upload that doc file in seesaw as discussed in class. Comments to be written as captions.
 • Photographs should be vertical, not horizontal.
 • Make sure the image is clear, not blurred. If possible click the photographs using your parent’s cell phone/tab/laptop etc and email it to your student id.
 • No FA/SA/HW shall be selected for portfolio pieces.
Winter Jacket Details for 2017-18

Winter Jacket Details for 2017-18

Dear Parents,

Please note that winter jackets and trousers (trousers for Nursery to Grade 2) will be available from 6th November 2017 at the following location:

School Zone – Bungalow No. 9, Shyam Kunj, Krishna Vatika Society,

Near Meghna Park, City Light, Surat.

Phone -+91 261 3022244

 

Rates for winter jackets are as under:

Size Price
20, 22 & 24 670
26 & 28 700
30 & 32 720
34 & 36 750
38 & 40 770
42 & 44 800

 

 •       You need not buy new winter-jacket if last year’s jacket is in good condition.
 •       School Uniform Policy states that only school jackets are allowed.
 •       It is mandatory for all new students to buy school jacket.
 •       Thermals (only black, white and grey colour) can be worn inside the school uniform. Please note that students cannot wear full t-shirts/sweatshirts of any other colour.

 

Regards,

Fountainhead School

 

Homework for the day – 12th OCtober’17

Homework for the day – 12th OCtober’17

UOI: Go through the following document. It will help you revise the concepts learned till now. There might be slight variation in the definition that is given in the document and the one that you might know.

Complete both the worksheets given in the class based on the experiments done and submit it tomorrow. Ignore if completed.

You can do the following experiment at home. It is optional, not compulsory but it will help you have a better understanding of the concept of Friction.
Note: A Robotics seminar will be held in school by one of the renowned speaker and researcher for Robotics Prof.Diwakar Vaish From A-set training and research institute after Diwali. If you are interested give your names to me in class.
Grade 6 Gujarati Homework ( Standard level) Cycle – 14 (Date – 11/10/17)

Grade 6 Gujarati Homework ( Standard level) Cycle – 14 (Date – 11/10/17)

Homework:

નીચે આપેલી link પરથી ‘ઉખાણાં’ વાંચો અને સાચો જવાબ પર tick કરો  સાથે સાથે તેનો screenshot લઈને આપેલ email id પર મોકલો. mail માં તમારા sectionનું નામ લખવું અનિવાર્ય છે.

link

http://www.gujaratilexicon.com/game/ukhana/

 

Mail ID:

vaishali.patel@fountainheadschools.org

Grade: 6 Gujarati Homework ( Ab initio level) – 11/10/2017

Grade: 6 Gujarati Homework ( Ab initio level) – 11/10/2017

નીચે આપેલી link પરથી ‘Word matchસમાનર્થી શબ્દો (synonyms)’ રમો અને તેનો screenshot લઈને આપેલ email id પર મોકલો.  mail માં તમારા sectionનું નામ લખવું અનિવાર્ય છે.

नीचे दी गई link से  ‘Word matchસમાનર્થી શબ્દો (synonyms)’ का खेल खेलें और उसका screenshot लेकर दिए गए  email id पर भेजे |  Mail में आपका नाम लिखना आवश्यक है |

Email id – unnati.bhagat@fountainheadschools.org