Browsed by
Category: G5 Synergy

Grade: 5 Gujarati ( Ab initio level) Homework (Cycle – 2) Date – 23 /6/ 2017

Grade: 5 Gujarati ( Ab initio level) Homework (Cycle – 2) Date – 23 /6/ 2017

Homework

નીચે આપેલી કવિતા ગાઓ અને કવિતા માં આવેલ લયબદ્ધ શબ્દો ગુજરાતી નોટબુક માં લખો. (ગૃહકાર્ય, તારીખ, વાર અને મથાળું – heading જરૂર લખવું)
नीचे दी गई कविता गाएँ और कविता में आए लयबद्ध शब्दों को गुजराती नोटबुक में लिखें | (गृहकार्य, दिनांक, वार, और शीर्षक जरुर लिखें)
कविता की link:

એકડે એક

એકડે એક પાપડ શેક
બગડે બે ચોપડી લે

ત્રગડે ત્રણ વેઢા ગણ
ચોગડે ચાર બેડો પાર

પાંચડે પાંચ કવિતા વાંચ
છગડે છ ન શીખે તે ઢ

સાતડે સાત સાંભળો વાત
આઠડે આઠ લખજો પાઠ

નવડે નવ લડશો નવ
એકડે મીંડે દશ બસ હવે બસ
Link: http://mavjibhai.com/bg%20files/ekdeek.htm

Grade 5 Gujarati (Standard level) Homework (Cycle – 2) Date – 23/6/2017

Grade 5 Gujarati (Standard level) Homework (Cycle – 2) Date – 23/6/2017

ગૃહકાર્ય (HOMEWORK):
નીચે આપેલા શબ્દો પરથી વાક્ય બનાવો અને નોટબુકમાં લખો. (नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाओ और गुजराती नोटबुक में लिखो |)

Homework Title – વાક્ય બનાવવા.

૧) ગૃહકાર્ય – Homework
૨) આદર – Respect
૩) નિડર – Courageous
૪) સિદ્ધાંતવાદી – Principle
૫) જ્ઞાની – Knowledgeable

Grade 5 Hindi Highlights and Home-work.

Grade 5 Hindi Highlights and Home-work.

कक्षा कार्य – १. पिछले गृहकार्य में दी गई कविता का भावार्थ बताया |

२. कविता में आए कठिन शब्दों का  श्रुतलेखन  लिया गया |

३ .पूर्व  मूल्यांकन लिया  गया |adver

गृहकार्य – अपने परिवार के किसी भी एक सदस्य की विशेषता बताते हुए पाँच वाक्य लिखें  |

प्रत्येक वाक्य में विशेषण  ( Adjective )शब्द का प्रयोग करना अनिवार्य है |

लिखते समय सही वर्तनी (Spellings ) का विशेष ध्यान रखें |

कोई भी एक हिंदी कहानी का वाचन करके उसका  का नाम अपनी नोटबुक मे लिखे |

 नोट –  गृहकार्य पूरा करके अपनी नोट बुक गुरुवार को कक्षा में जमा करवाएँ |
Highlights and Homework-G5,Synergy-20th june

Highlights and Homework-G5,Synergy-20th june

Highlights:

Students performed  their class presentation. Photos will be posted soon.

Please send the Holiday home work back for our reference with the students.Sorry for the inconvenience

Home work:

Solve the following in your Math NB

Q:1: Learn table of 13 and 14

Q:2: Find quotient and remainder of the following :- (Verify your answer at the end using Dividend = Quotient x Divisor + Remainder)

Dividend- 2340, Divisor- 10

Dividend- 975, Divisor- 13

Q:3 Krishna made a total 15,000 cookies 6 months. If she baked equal cookies each month, how many cookies did she bake each month?

Q:4 Do as directed:

42 kg and 600 gm = _________gm

Add : 45 km 30mt , 19 km 20 mt and 100 km

Subtract: 9 kg 500 g from 15 kg

Find about the new president of India and few facts about him..

Keep Reading!!

Regards

Seema

Highlights and Homework-G5,Synergy -19th june.

Highlights and Homework-G5,Synergy -19th june.

Highlights:

Pre-assessment of language was conducted.

Homework:

Solve the following in your Math NB

Q.1: Write the given figure in indian and international number system: 11,55,75,010

Q:2: Find quotient and remainder of the following:- (Verify your answer at the end using Dividend = Quotient x Divisor + Remainder)

Dividend- 6960, Divisor- 12

Dividend- 399, Divisor- 19

Q:3 I have scored a total of 3598 points in the new Pokemon game in 14 days. If I scored equal points on all days, how many points did I score in a day?

Q:4 Do as directed: 34 Kilometers and 28 meters = _________Centimeters

Add : 63 litres 150 ml , 29 litres 20 ml and 97 litres156 ml Subtract: 6 kg 500 g from 8 kg

Note:Parents Kindly ensure that regular corrections are done by students.

Keep Reading!!

Thanks and Regards

Seema

 

 

Highlights and Homework -G5 ,Synergy-16th june

Highlights and Homework -G5 ,Synergy-16th june

Highlights :

Discussed the maths HW with students.

Practiced for the class mission Presentation.

I  have sent Holiday homework with students. Kindly make sure that the children do their respective corrections.

Homework:

Mixed bag:

MixedBag-Cycle1

 

Correction of holiday HW

KEEP READING !!

Have a great weekend..

Thanks and Regards

Seema Tater

 

Grade 5 Gujarati (Standard level) Homework (Cycle – 1) Date – 14 /6/ 2017

Grade 5 Gujarati (Standard level) Homework (Cycle – 1) Date – 14 /6/ 2017

ગૃહકાર્ય (Homework)

નીચે આપેલી વાર્તાનું વાંચન કરો અને ગુજરાતીની  નોટબુકમાં અનુલેખન(copy writing) કરો.  વાર્તાના આધારે શીર્ષક (Title) આપો.

વાર્તા 
એક કાગડો હતો. ઉનાળાના દિવસોમાં ઊડતો ઊડતો તે ઘણે દૂર નીકળી ગયો. એવામાં તેને બહુ જ તરસ લાગી. તરસથી તેનો કંઠ શોષાવા લાગ્યો. આજુબાજુ કોઈ નદી કે તળાવ ન હતા.

પાણીની શોધમાં તે આમતેમ ભટકવા માંડ્યો. ઘણી શોધ કરવા છતાં તેને ક્યાંય પાણી મળ્યું નહિ.

અચાનક તેની નજર એક કોઠી પર પડી. તેના આનંદનો પાર ન રહ્યો. ઝડપથી તે કોઠી પાસે પહોંચી ગયો. તેને થયું મહેનતનું ફળ મળ્યું ખરું!”

Note - ગુજરાતીની નોટબુકના cover page અને પહેલા પાના પર માર્કર પેન થી નામ,વર્ગ અને લેવલ(SL) લખી લાવવું. ગુરુવારે નોટબૂક SL નાં સ્થાને જ મુકવી.

Grade 5 Gujarati (Ab initio level) Homework (Cycle – 1) Date – 14 /6/ 2017

Grade 5 Gujarati (Ab initio level) Homework (Cycle – 1) Date – 14 /6/ 2017

નીચે આપેલા વાક્યોનું અનુલેખન(copy writing) ગુજરાતી નોટબૂક માં કરો.
नीचे दिए गए वाक्यों का अनुलेखन (copy writing)गुजराती नोटबुक में करें |

૧) આ મારા દાદા છે.
૨) રમા, કાપડ કાપ.
૩) બા, મગસ બનાવ.
૪) જમના ગામ જા.
૫) સસલું ગાજર ખાય છે.

Note -ગુજરાતી ની નોટબૂક ના cover page અને પહેલા પાના પર માર્કર પેન થી નામ,વર્ગ અને લેવલ(Ab initio) લખી લાવવું. ગુરુવારે નોટબુક Ab નાં સ્થાને જ મુકવી.

गुजराती नोटबुक में cover page और पहले पेज पर नाम, वर्ग और लेवल (Ab initio) लिखकर लाए | गुरुवार को नोटबुक कक्षामे Ab के स्थान  पर ही रखें |