‘PTC slots’

‘PTC slots’

Slot no. Start End Name
1 07:40 08:05 Lakshita
2 08:05 08:30 Daksh
3 08:30 08:55 Mahika
4 09:15 09:40 Tanishq
5 09:40 10:05 Syra
6 10:05 10:30 Siona
7 10:30 10:55 Tanishi
8 10:55 11:20 Kannan

9 11:20 11:45 Veer
10 12:05 12:30 Krishiv
11 12:30 12:55 Naisha
12 12:55 13:20 Shlok
13 13:20 13:45 Aarav
14 13:45 14:10 Janhvi
15 14:10 14:35 Dhwanit
16 14:35 15:00 Juzer
17 15:00 15:25 Riana
18 15:30 15:55 Sarvesh
19 15:55 16:20 Keaan
20 16:20 16:45 Sharanya
Comments are closed.