Grade 6 Evolve PTC Slots

Grade 6 Evolve PTC Slots

Slot no. Start End Names
1 7:40 8:05 Simran Lekhwani
2 8:05 8:30 Surbhi Agrawal
3 8:30 8:55 Parv Malu
4 9.2 9:40 Pravar Rathod
5 9:40 10:05 Jay Mavani
6 10:05 10:30 Keshav Goyal
7 10:30 10:55 Divyesh Malpani
8 10:55 11:20 Jenisha Sarasiya
9 11:20 11:45 Yashashvi Dalmia
10 12:05 12:30 Shubham Bhotika
11 12:30 12:55 Harshita Khemka
12 12:55 13:20 Ekaansh Patel
13 13:20 13:45 Aarsh Mehta
14 13:45 14:10 Gopal Poddar
15 14:10 14:35 Sanya Panjwani
16 14:35 15:00 Salomie Rathi
17 15:00 15:25 Ira Chokhawala
18 15:30 15:55 Ananya Jain
19 15:55 16:20 Ruhan Desai
20 16:20 16:45 Dheer Sekhani
Comments are closed.