Grade 5 Gujarati Homework

Grade 5 Gujarati Homework

આપેલ link પર વાર્તા વાંચો . શિક્ષક વર્ગમાં વાર્તાના આધારે મૌખિક પ્રવૃત્તિ કરાવશે.

(दी गई link पर कहानी पढ़ो |  कक्षा में कहानी के आधारित मौखिक प्रवृत्ति  होगी | )

link:-

http://www.cugujarat.ac.in/upload/Storyfile/900%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AB%8B%20%E0%AA%B6%E0%AB%8B%20%E0%AA%85%E0%AA%AA%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%A7.pdf

 

Comments are closed.