Goal Setting Appointments of 8th July 2015

Goal Setting Appointments of 8th July 2015

Dear Parents,

Please find the updated goal setting slot.

lot Time Name of the student
1 7:40 8:00 kavya Agarwal
2 8:00 8:20 Samvit Singh
3 8:20 8:40 Yukti Bansal
4 9:00 9:20 Arya Shah
5 9:20 9:40 Nirmit
6 9:40 10:00 Stuti Rajguru
7 10:00 10:20 Aaryam Agarwal
8 10:20 10:40 Yashvi Sheth
9 10:40 11:00 Krishnam Bhahety
10 11:00 11:20 Diya Patel
11 11:20 11:40 Kshivean Taneja
12 11:40 12:00 Kinkinie Dutta
13 12:00 12:20 Jiya Mania
14 12:45 1:05 Aadhar Agarwal
15 1:05 1:25 Tilak Patel
16 1:25 1:45 Ananya Zaveri
17 1:45 2:05 Swayam Jain
18 2:20 2:40 Agastya
19 2:40 3:00 Suhaan
20 3:00 3:20 Maahi
Comments are closed.