Browsed by
Day: August 17, 2016

Grade 6 Gujarati (Ab initio level) Homework

Grade 6 Gujarati (Ab initio level) Homework

નીચે આપેલ  વાર્તા વાંચો. વર્ગમાં શિક્ષિકા  વિદ્યાર્થીઓ સાથે  વાર્તાની શરૂઆત, મધ્ય અને અંત વિષે  ચર્ચા કરશે.

(नीचे दी गई कहानी पढ़ो  | कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों के साथ  कहानी की शरूआत, मध्य और अंत के  बारे में चर्चा करेंगी  |)

વાર્તા (कहानी )

દયાળુ સિદ્ધાર્થ


એક કપિલવસ્તુ નામની નગરીમાં શુદ્ધોધન નામે રાજા હતા. તેની રાણીનું નામ માયાદેવી હતું.

આ રાજા-રાણીને એક પુત્ર હતો. તેનું નામ સિદ્ધાર્થ હતું. સિદ્ધાર્થ બાળપણમાં ઘણા દયાળુ સ્વભાવનો હતો. એક વાર બગીચામાં બધા રાજકુમાર ફરતાં હતાં ત્યારે આકાશમાં હંસોનું ટોળું નીકળ્યું. હંસોને જોઈને દેવદત્ત નામના રાજકુમારે તીર છોડ્યું. એક હંસની પાંખમાં તીર વાગ્યું અને તે નીચે સિદ્ધાર્થના પગ પાસે આવી પડ્યો. સિદ્ધાર્થે હંસની પાંખમાંથી તીર ખેંચી કાઢ્યું અને હંસને પંપાળ્યો. તેનો ઘા સાફ કરી પાટો બાંધ્યો. હંસ બચી ગયો.

થોડી વાર પછી દેવદત્ત સિદ્ધાર્થ પાસે આવ્યો ને બોલ્યો, હંસ મારો છે. તે મને આપી દે. સિદ્ધાર્થે કહ્યું, હંસ તને નહીં આપું. બંને રાજા પાસે ન્યાય કરાવવા ગયા. રાજાએ સિદ્ધાર્થને કહ્યું, હંસનો શિકાર દેવદત્તે કર્યો છે માટે હંસ દેવદત્તને આપી દે. સિદ્ધાર્થે જવાબ આપ્યો, દેવદત્તે હંસને માર્યો છે જ્યારે મેં હંસને બચાવ્યો છે. હવે આપ ન્યાય કરો. હંસ મારનારનો કહેવાય કે બચાવનારનો?

રાજા સિદ્ધાર્થની વાત સાંભળી ખુશ થયા. રાજાએ કહ્યું, સિદ્ધાર્થ! હંસ તું રાખી લે. તે તારો છે કેમ કે મારનાર કરતાં જિવાડનાર હંમેશા ચડિયાતો લેખાય. આ રાજકુમાર સિદ્ધાર્થ મોટા થઈને ભગવાન બુદ્ધ બન્યા.

Grade 6 Gujarati(Standard level) Homework

Grade 6 Gujarati(Standard level) Homework

Homework(ગૃહકાર્ય):

નીચે આપેલી વાર્તાનું વાંચન કરો. વર્ગમાં શિક્ષક Reflection લેશે.

બાજરીનું દોરડું

અકબરના દરબારમાં મોટા ભાગના દરબારીઓ બિરબલની ખૂબ જ ઇર્ષા કરતા. એક દિવસ બધાએ  ભેગા થઈને તેને ફસાવવાનું નક્કી કર્યું. તેમણે બાદશાહના મહાવતને સમજાવ્યો કે તું રાજાને જઈને કહે કે તમારો હાથી એવો ગાંડો થયો છે કે કોઈના કાબૂમાં નથી તેમણે રાજવૈદને પણ આ કાવતરામાં સામેલ કરી દીધા. દરબારીઓમાંથી એક દરબારીને નેતા બનાવ્યો. મહાવત તો રાજા પાસે  ગયો અને તેને જેમ સમજાવ્યું હતું તેમે બોલ્યો. રાજાએ તરત રાજવૈદને બોલાવ્યા અને ઇલાજ કરવા કહ્યું. રાજવૈદે પણ તેને સમ્જાવ્યું હતું તેમ તરત કહ્યું કે જો બાજરીના છોડના ડૂંડાનું દોરડું વણી તેના વડે જો હાથીને બાંધીએ તો જ તે કાબૂમાં આવશે. અકબરે તો રાજસભામાં એલાન કર્યું કે જે બાજરીના ડૂંડામાંથી દોરડું વણી લાવશે તેને 1000 સોનામહોરો આપવામાં આવશે. બધા જ વિચારમાં પડી ગયા. અકબરે 15 દિવસનો સમય આપ્યો હતો. પંદર દિવસ પછી રાજદરબાર ભરાયો અને અકબરે દોરડા વિષે બધાને પૂછ્યું પણ બધા જ નીચું માથું કરી બેસી રહ્યા. કોઈને ખબર ન હતી કે આવું દોરડું કેવી રીતે બનાવાય. બધા મૂંઝાયા.
પેલા નેતા બનેલા દરબારીએ આ તકનો લાભ લઈ કહ્યું અરે આપણા દરબારમાં બિરબલ જેવા બાહોશ માણસ તો છે. બધા કેમે ગભરાઓ છો  અકબર પણ તરત બોલ્યા હા…..હા… બિરબલને તો ખબર જ હશે કે આ દોરડું કેવી રીતે બનાવાય તેમણે બિરબલને પૂછ્યું બિરબલ સમજી ગયો કે આ તો તેને ફસાવવા માટેની ચાલ છે. તે તો ઘણો જ ચાલક હતો તે બોલ્યો જહાંપનાહ મને દસ મિનિટનો સમય આપો. રાજા બોલ્યા ભલે… બિરબલ તરત જ ઘેર ગયો અને એક ચાળણી લઈ આવ્યો અને બોલ્યો દોરડું તો હું વણી આપું પણ તેના માટે મારે ખાસ પ્રકારનું પાણી બનાવવું પડે જો આ નેતા દરબારી મને પાણી આ ચાળણીમાં ભરીને આપે તો હું તરત જ મારું કામ શરૂ કરી દઉં. રાજાએ પેલા દરબારી નેતાને ચાળણી આપી અને પાણી ભરી લાવવા કહ્યું. નેતા દરબારી તો રડમસ થઈ ગયા. તેમણે કહ્યું બાદશાહ આ તો અશક્ય જ છે. ચાળણીમાં તે કોઈ દિવસ પાણી ભરી શકાય ખરું. બિરબલ બોલ્યો જહાંપનાહ આતો મને ફસાવવાની એક યુક્તિ છે. રાજા સમજી ગયો તેણે દરબારીને સજા ફરમાવી. દરબારીએ પોતાનો ગુને કબૂલ કર્યો. મહાવત રાજવૈદ અને બધા જ દરબારીઓને રાજાએ શિક્ષા કરી.
બધાએ બિરબલની ચતુરાઈનાં વખાણ કર્યા. રાજાએ બિરબલને 1000 સોનામહોરો આપી.

Mathematics: Fraction, Decimal, Percentage

Mathematics: Fraction, Decimal, Percentage

Grade7 – G7 Idea
Homework submitted by: karan.chevli@fountainheadschools.org
Submission Date: Tue Aug 23 2016 00:00:00 GMT+0530 (IST)
Internet Required: No
Details: Complete Page 9,10,11 and 12 of Fraction, Decimal and Percentage Booklet worksheet.

Important note:
Show steps wherever necessary
Expected Time: 75

Highlights and Homework of 17th August, 2016

Highlights and Homework of 17th August, 2016

Highlights

Language: Students were given handouts for Phrasal Verbs from ‘Fall’ and ‘Keep’. Later, students framed sentences for the phrasal verb given to them.

Math :Students understood different types of questions i.e. Open ended questions, closed ended questions, dichotomous questions, multiple choice questions and continuum that can be framed to interview and conduct a survey. Later, framed questions for each type.

UOI: Learners were introduced to ‘Electricity’ through circuit making.Learners carried out an experiment on electric circuit. They did a hand on experiment on lighting up the bulb with the help of electric circuit.

Homework :

Math: Formulate 1 question for each types of questions i.e Open ended questions, closed ended questions, dichotomous questions, multiple choice questions and continuum in your math homework notebook.

Language: Select any two(1 from fall and 1 from keep) phrasal verb and find out the meaning and frame sentence for the same.

Keep reading 🙂

 

Highlights and Homework for 17th August, 2016

Highlights and Homework for 17th August, 2016

[Highlight Of The Day]

Math

  • Learners explored the properties of quadrilaterals.They  were able to think critically and classify the quadrilaterals on the basis of the properties and a flow chart was made by me from the inputs of the students for clear understanding.

Language

  • Class discussion on ceremonies of giver communities was taken up.  Learners empathised with the ‘twelves’ of the giver community and made personal connections . They  concluded the session saying that they would not want to do a job where in their interest does not reside.
  • They gave an online giver career quiz o have a feel of the ceremony.

Homework

Math

  • Complete the flow chart worksheet given to you and stick it in your geometry book.
  • Answer the following questions in your geometry notebook.

 

Can a shape ever fit in more than one category?
Which figure is not a parallelogram?
What is the difference between a rhombus and parallelogram?
Is square a rhombus?
Is rhombus a square?
What makes a quadrilateral?

Note

  • Guest speaker PPT has been shared with you. Complete the pending UOI homework.
  • Vocaboom for Chapter 6 has been shared with you.
  • All homework due on Friday

 

 

Highlights and Homework- 17th August

Highlights and Homework- 17th August

UOI: We learnt about our Indian governance system and also what makes a good governance. And also explored what happens when there is bad governance.

Learners were introduced to the types of government and they made connection with the government style they experienced during the tuning in of the new unit. Below are the type of government :

(Link for the image : http://thumbnails-visually.netdna-ssl.com/16-types-of-governments_514b346209400.png)

16-types-of-governments

Language: We read chap no 8 of The Giver and checked our understanding by answering questions in learning centers. We also explored vocaboom for understanding meaning of difficult words in the chapter.

Homework

 

Lang

Read chapter 8, if yet to complete.

UOI : Identify the countries with different type of government style. For e.g. Democracy – India, Communism – China

Roles and responsibilities of the government are written. Write them under the flips provided as discussed in the class.

Legislature : 1. The policy making body of India. 2.Controls all the money; taxes, borrows, and sets the budget. (executive branch cant raise or spend money without legislature’s permission) 3.Oversees, investigates, and makes the rules for the government and its officers. 4. also refrerred parliament

Judiciary : 1. Concerend with administration of justice 2.Refrred as the “Supreme court of India” 3.has the power to review any law passed by the Parliament and can declare a law null and void if it violates the constitution. 4. It solves disputes between the Government of India and one or more states. 5.It solves disputes between two or more states 6.Judges if any law is unconstitutional

-Executive : 1. Central Government comprises the President, the Vice President and the Cabinet Ministers 2.They implement the policies framed by the legislature 3.Does not pass laws or interpret them 4.Responsible for the daily administration and functioning of the state

 

 

Grade 4 Gujarati (Ab initio level) Homework

Grade 4 Gujarati (Ab initio level) Homework

(Homework)ગૃહકાર્ય:  

નીચે આપેલ links પરથી વાર્તા અને ચાર અક્ષરવાળા શબ્દોનું માત્રા સાથે વાંચન – ઉચ્ચારણ સાંભળો.  શિક્ષિકા વર્ગમાં પ્રવૃત્તિ દ્વારા શબ્દોનું Reflection લેશે.

(नीचे दी गई links से कहानी  और चार अक्षरों वाले  मात्रा के साथ शब्दों का वाचन – उच्चारण सुनों | शिक्षिका कक्षा में गतिविधि के द्वारा शब्दों का  Reflection लेगी |

Story link

https://www.youtube.com/watch?v=pRvfR3Lgoj8

Words link

https://www.youtube.com/watch?v=fhzfPrvwU6A

Recap of the day – 17/8/16

Recap of the day – 17/8/16

U O I –  Learners understood about  Orientation Of the Earth – Introduction to imaginary lines on earth : Equator, Prime meridian, Tropic of cancer and Tropic of Capricorn  hemispheres of the Earth(western,southern,eastern,western) and different zones. Recalling  –North, South ,East and West directions on the earth. The same was drawn by them in their notebook .

Language –   “A city bus to Pune” poem from Empowering English was done .

Read aloud session was conducted.