PTC SLOTS.

PTC SLOTS.

Dear Parents,

Kindly note the FINAL PTC SLOTS. Ensure that you reach 5 minutes prior to your time.

 

NAME

TIME

Raavi Desai 7:50 – 8:05
Jiyara Sutariya 8:10 – 8:25
Yojit Bisani 8:45 – 9:00
Parv Rathod 9:05 – 9:20
Jessica Patel 9:25 – 9:40
Vihana Shah 9:45 – 10:00
Rajveer Madhavani 10:05 – 10:20
Kabir Agarwal 10:25 – 10:40
Kanika Patel 10:45 -11:00
Jinansh Chheda 11:05-11:20
Zysha Roy 11:25-11:40
Navisha Banthia 11:45-12:00
Viha Mehta 12:35-12:50
Jaival patel 12:55-1:10
Kkaviya Agarwal 1:15-1:30
Hemish Patel 1:35-1:50
Swayam Patel 1:55-2:10
Garvit Jain 2:15-2:30
Atharv Patel 2:35 – 2:50

Regards,

Riddhi Jain.

Comments are closed.