Browsed by
Day: April 20, 2018

Grade 4 Gujarati summer homework (Ab initio level)

Grade 4 Gujarati summer homework (Ab initio level)

“ઉનાળાની રજા માટે હાર્દિક શુભેચ્છા”

~ ઉનાળા વેકેશનનું ગૃહકાર્ય ~

  • ગુલાલ પાઠ્યપુસ્તકમાં નીચે જણાવ્યા પ્રમાણે ગૃહકાર્ય કરવું.

गुलाल पाठ्यपुस्तक में नीचे दिए गए  पेज नंबर से  सूचना अनुसार गृहकार्य करें |

૧) પેજ નંબર –  ૬૪ (64) અને ૬૫ (65) પર આપેલા જોડાક્ષર શબ્દો (Joint words) નું વાંચન કરો.

पेज नंबर – ६४ (64) और ६५ (65) पर दिए गए संयुक्ताक्षर का वाचन करें |

 

૨) પેજ નંબર –  ૬૬ (66) અને ૬૭ (67) પર આપેલ બધાં પ્રશ્નો સુચના મુજબ કરો.

पेज नंबर – ६६ (66) और ६७ (67) पर दिए गए  सभी प्रश्नो को सूचना अनुसार करें |

 

૩) ગુલાલ પાઠ્યપુસ્તક ના છેલ્લા પેજ ઉપર અઠવાડિયા (સાત વાર) ના નામ લખો.

૩) गुलाल पाठ्यपुस्तक के आखिरी  पेज पर सप्ताह के नाम लिखें |

 

नोट: गृहकार्य कक्षा में समझाया गया है |

  1. જયારે તમે ધોરણ 5 (Grade-5) માં આવો ત્યારે  પાઠ્યપુસ્તક ના પહેલા પાનાં પર તમારા નવા section નું નામ લખવું. (जब आप कक्षा – 5 (Grade-5 ) में आए तब गुलाल पाठ्यपुस्तक के पहले पेज पर नए section का नाम लिखें |)
  2. “Summer reading program” હેઠળ તમારે ફરજીયાત એક નાની ગુજરાતી વાર્તા નું વાંચન કરવું જેનું story  review ક્લાસમાં કરાવવામાં આવશે. (“Summer reading program” के तहत एक छोटी गुजराती कहानी का वाचन करें जिसका book review क्लास में करवाया जाएगा |)
Homework

Homework

Dear parents,

Homework

Time to reflect on your grade 4 journey. Choose any of the below options:

Create a storyboard on a paper or chart. (

  • You may draw by hand or take print of pictures from seesaw to add in your storyboard and write 4-5 lines.)
  • Write a narrative story about your “My grade 4 journey”

Image result for story board

https://www.reddit.com

 

 

Regards,

Fatema Topiwala

Homework for 20th April 2018

Homework for 20th April 2018

Dear Parents,

Sending across Grade portfolio, Summer reading program manual and summer homework today with your ward.
Note:-
1-Kindly sign the complete summer homework before your child submits to his/ her GR 5- Home Room Teacher.
2- You are expected to carry portfolio containing the evidence during the PTC on 25th April if you would like to discuss the reports.

Homework:

Language:

Fill in the missing words and complete the story in a Word Document. (Practicing for the chrome book next year, work on the speed as well)

2- synonyms-for-happy

Note:

Students have to carry board games on Monday.

 

Have a great weekend 🙂

Important note.

Important note.

Dear parents,

We are sending with your child today a small gift  (sharpener) and a free pass for a play area. This was given by the host family whose farmhouse we visited today.  It’s just a warm gesture from their side and we have accepted the same to honor our hosts.
Please note that this was an exceptional case and generally we do not allow gifts or promotions through school or in school.
 Regards,
Jr.KG team.
Grade 2 Gujarati Standard and Ab-initio level Summer Homework

Grade 2 Gujarati Standard and Ab-initio level Summer Homework

“ઉનાળા વેકેશનનું ગૃહકાર્ય”

“ઉનાળાની રજા માટે હાર્દિક શુભેચ્છા”

નીચે આપેલી  link પરથી  વાર્તા જુઓ, સાંભળો અને summer vacation homework માં આપેલી શીટમાં વાર્તાના ચિત્રોને ઘટનાક્રમમાં(sequence) નંબર આપો.

नीचे  दी गई link  से कहानी देखें , सुनें  और summer vacation homework में दी गई शीट में कहानी के चित्रों के क्रमानुसार (sequence) नंबर लिखें |

कहानी: Panchatantra Tales in Gujarati – The Talkative Tortoise

Story link:https://www.youtube.com/watch?v=FgOGlTW9a-8

 

નીચે આપેલી link પરથી વાર્તા સાંભળો.

नीचे  दी गई link  से कहानी सुनें |

1)https://www.youtube.com/watch?v=zkbT9O5psc8 –     બન્ટી અને બબલી

2)https://www.youtube.com/watch?v=Qfp03nfXV9w –      ઘમંડી કાગડો

 

Highlights of the day 20-04-18

Highlights of the day 20-04-18

Day 1

Math

Learners solved a worksheet related to rotational symmetry.

Refer the common blog sent by Puja ma’am regarding the board games. Bring your favorite one and let’s have some fun before we depart.

Note for parents:

Evidences of Term 2 and Summer Holiday Homework has been been sent today.Please do refer to it and in case of queries, do get back to me on the day of PTC i.e 25th April.

Online reports will be sent tomorrow.

Regards

Jaanvi

 

Gujarati Differentiation form

Gujarati Differentiation form

Dear parents,

We at Fountainhead school provide Gujarati language at two levels ( Ab initio and Standard level ) from Grade 2 to Grade 6.

Ab initio – In this level the curriculum is framed for students who have little or no exposure to Gujarati outside the school. Students will do activities based on the oral strand ( speaking and listening ) and the viewing and presenting strand. Read aloud through stories will be done to enhance vocabulary. In Grade 3 and 4, the focus will be on oral and aural activities so that student get a wide exposure of the Language in class. In Grade 5 and 6 through the reading and writing strand, students will develop their reading habit through short stories and poems. Students will enhance their comprehension skills through stories and information based on choose the option ,fill in the blanks and 1 or 2 line answers .In this level the focus will be more on the oral, presentation and reading .

Standard level: In this level the curriculum is framed for students who have a good exposure of Gujarati outside school
( Gujarati speaking families or mother tongue ). The course will include all topics from ab initio but the number of activities will be more. Stories with more complex language and usage of rich vocabulary will be initiated. In Grade 5 and 6, the reading and writing strand will be done in depth, like writing a paragraph, story review, creative writing and open ended questions based on stories and information .

Please click here to fill the form.

The last date to fill the form is 25th April, 2018.

Note:- If you have any queries or concerns please feel free to meet Gujarati teachers on PTC date (25th April ’18).

 

 

‘Grade 4, Resilience: Homework – 20th April 2018’

‘Grade 4, Resilience: Homework – 20th April 2018’

Day 1, Friday.

Homework:

Fill in the missing words and complete the story on a piece of paper.

2- synonyms-for-happy

Important note:

1)
Dear Parents,
Sending across Grade portfolio, Summer reading program manual and summer homework today with your ward.
Note:-
1-Kindly sign the complete summer homework before your child submits to his/ her GR 5- Home Room Teacher.
2- You are expected to carry portfolio containing the evidence during the PTC on 25th April if you would like to discuss the reports.
2)
Students have to carry board games on Monday.
With Regards,
Poonam Sharma Yerunkar.