Grade 4 Gujarati (Standard level) Homework (Cycle – 10, 2nd H.W) Date – 5/09/2018

Grade 4 Gujarati (Standard level) Homework (Cycle – 10, 2nd H.W) Date – 5/09/2018

ગૃહકાર્ય:

નીચે આપેલ ખાલી જગ્યા માં યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરી નોટબુક માં લખો.

૧) મીરા ……….. (ની / નું / ના) ચતુરાઈ થી ચોર પકડાયો.

૨) ………….. (આપડે / આપણે / આપને) શાળાએ જઈએ છે.

૩) રાજાએ ગુનેગારને ….. (ની / ને / નું) સજા આપી.

૪) શહેર …… (નો / ની / નું) બગીચો બહુ સુંદર છે.

૫) ખેડૂત ….. (ના / નું / નો) ખેતરમાં શેરડી છે.

૬) ……. (હું / ઉ / મુ) ગૃહકાર્ય કરું છુ.

Comments are closed.