Browsed by
Day: September 5, 2018

Grade – 3 Gujarati Homework (Ab – initio level) (Cycle – 10 2nd HW) Date : 05/09/2018)

Grade – 3 Gujarati Homework (Ab – initio level) (Cycle – 10 2nd HW) Date : 05/09/2018)

ગૃહકાર્ય ( गृहकार्य ) :

ગુલાલ પાઠ્યપુસ્તકના પેજ.નંબર – ૧૮ (18) પર આપેલ શબ્દ વાંચો અને આપેલી પ્રવૃત્તિ (પ્રશ્ન – ૩, ૪) ને પૂર્ણ કરો

गुलाल पाठ्यपुस्तक पेज नंबर – १८ (18) पर दिए गए शब्द को पढ़े और दी गई प्रवृति (प्रश्न : ३, ४) को पूरा करें|

Grade 11_Mathematics_HL_Curriculum_Details.

Grade 11_Mathematics_HL_Curriculum_Details.

Dear Learners,

Find below the details pertaining to the first term assessment due in October 2018.

Curriculum details:

1)Arithmetic sequences and series; sum of finite

arithmetic series; geometric sequences and

series; sum of finite and infinite geometric

series.

2)Exponents and logarithms.

Laws of exponents; laws of logarithms.

Change of base.

3)Counting principles, including permutations

and combinations.

The binomial theorem:

expansion of (a + b)n , n∈ .

4)Complex numbers: the number i = −1 ; the

terms real part, imaginary part, conjugate,

modulus and argument.

Cartesian form z = a + ib .

Sums, products and quotients of complex

numbers.

Conjugate roots of polynomial equations with

real coefficients.

5)Solutions of systems of linear equations (a

maximum of three equations in three

unknowns), including cases where there is a

unique solution, an infinity of solutions or no

solution.

In addition to the few selected concepts of Unit 1 Algebra. Entire Unit 2: Functions and equations as well will for a part of the first term curriculum.

Details regarding types of paper and duration of each one:

Paper 1 (Non GDC based paper)(Total Marks :60)

Paper 1 constitutes 2 sections .

Section A (30 Marks )contains short response based questions, all the answers needs to be represented in the question paper itself.

Section B(30 Marks) contains extended response based questions and needs to be written in a separate sheet provided by the invigilators.

Duration for paper 1: 70 minutes only.

Paper 2 (GDC based paper) (Total Marks :60)

Paper 2 constitutes 2 sections.

Section A (30 Marks) contains short response-based questions, all the answers needs to be represented in the question paper itself.

Section B(30 Marks) contains extended response based questions and needs to be written in a separate sheet provided by the invigilators.

Duration for paper 2: 70 minutes only.

Regards,

Kinjal Morkhia.

 

Grade 7 Term 1 Language & Literature Curriculum

Grade 7 Term 1 Language & Literature Curriculum

Dear Parents

Term 1 Syllabus of Grade 7 Language And Literature is as follows:

 

Unit Name Topics Criteria to be assessed
Unit 2 – What’s your Story? Short Stories:

  1. The Necklace by Guy De Maupassant
  2. The Landlady by Roald Dahl

Poems:

  1. Leisure by William Henry Davies

Criterion A -: Analyzing

i. identify and comment upon significant aspects of texts

ii. identify and comment upon the creator’s choices

iii. justify opinions and ideas, using examples, explanations and terminology

iv. identify similarities and differences in features within and between texts.

Criterion B -: Organizing

i. employ organizational structures that serve the context and intention

ii. organize opinions and ideas in a logical manner

Criterion C-: Producing Text

i.produce texts that demonstrate thought and imagination while exploring new perspectives and ideas arising from personal engagement with the creative process

ii. make stylistic choices in terms of linguistic, literary and visual devices, demonstrating awareness of the impact on an audience

iii. select relevant details and examples to support ideas.

Criterion D-: Use of Language

i. use appropriate and varied vocabulary, sentence structures and forms of expression

ii. write and speak in an appropriate register and style

iii. use correct grammar, syntax and punctuation

iv. spell (alphabetic languages), write (character languages) and pronounce with accuracy

Unit 3:  Do you believe in Magic?

In this unit students will:

Look at real-life heroes and the heroic qualities that transferred into storytelling as a result of the contributions of these individuals to their communities.

Explore a range of fairy tales, fables and myths and legends from the past.

*(The content will be available on curricle)

Explore short stories and comics from the present.

Identify how heroes influence our lives.

Explore how authors can use language and imagery to enable us, as readers, to enter the world of fantasy.

 

Examination Detail:

 

  • The students will be assessed on Criteria A, B, C & D (Strands to be assessed are mentioned in the above table).

 

  • All the resources shared on Curricle(subject resource sheet and google presentation), Google Classroom as well as worksheets provided (online or in hard copy) will be considered as part of the syllabus and will be sufficient to prepare for the examination.
  • The paper will include short and long type responses.

 

 

 

Regards

Grade 7 Language And Literature Team.

Grade 2 – Gujarati (Standard level and Ab – initio level) Homework (Cycle – 10 2nd HW) Date – 5/09/2018

Grade 2 – Gujarati (Standard level and Ab – initio level) Homework (Cycle – 10 2nd HW) Date – 5/09/2018

Unit – ‘How we express our selves’ ના અંતર્ગત “Culture” યુનિટ “જન્માષ્ટમી” તહેવાર ની ઉજવણી કરવામાં આવી.
(Unit – ‘How we express our selves’ के अंतर्गत “Culture” युनिट “जन्माष्टमी” त्योहार मनाया गया |

ગૃહકાર્ય ( गृहकार्य ) :

તેના આધારે નીચે આપેલી Link પરથી “ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ” ની વાર્તા બાળકોને સંભળાવો. વર્ગમાં ગૃહકાર્યનું Reflection લેવામાં આવશે.
(दी गई link से “भगवान श्रीकृष्ण” की कहानी सुनें । कक्षा में गृहकार्य का Reflection लिया जाएगा | )

Link :

https://www.youtube.com/watch?v=KrU4CXQ1Mb0&list=PLdGtIFisBHactzkkhQV91Zg_kVBwU94tG

Grade 6 Gujarati (Standard level) Homework (Cycle – 10, 2nd H.W) Date – 5/09/2018

Grade 6 Gujarati (Standard level) Homework (Cycle – 10, 2nd H.W) Date – 5/09/2018

ગૃહકાર્ય:

નીચે આપેલી link પરથી વાર્તા વાંચો અને તેમાં આપેલા પ્રશ્નોના સાચા જવાબને ટીક કરી ફોર્મ submit કરો.

ફોર્મ Link

https://goo.gl/forms/hs0LsWqb4xbsT1us2

Grade 5 Gujarati (Standard level) Homework (Cycle – 10, 2nd H.W) Date – 5/09/2018

Grade 5 Gujarati (Standard level) Homework (Cycle – 10, 2nd H.W) Date – 5/09/2018

ગૃહકાર્ય:

નીચે આપેલી link પરથી ‘ગુજરાતી ઉખાણાં’ (Quiz) નું વાંચન કરો અને સાચા જવાબ ને ટીક કરીને અને તેનો screenshot લઈને આપેલ Email id પર મોકલો. mail માં તમારા section નું નામ લખવું અનિવાર્ય છે.


(Note- વિદ્યાર્થીઓ ઉખાણાંને સમજવા માટે માતા – પિતાની મદદ લઈ શકો છો.)

ઉખાણાંની Link:

http://www.gujaratilexicon.com/game/ukhana/

E-mail id : vaishali.patel@fountainheadschools.org

Grade 4 Gujarati (Standard level) Homework (Cycle – 10, 2nd H.W) Date – 5/09/2018

Grade 4 Gujarati (Standard level) Homework (Cycle – 10, 2nd H.W) Date – 5/09/2018

ગૃહકાર્ય:

નીચે આપેલ ખાલી જગ્યા માં યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરી નોટબુક માં લખો.

૧) મીરા ……….. (ની / નું / ના) ચતુરાઈ થી ચોર પકડાયો.

૨) ………….. (આપડે / આપણે / આપને) શાળાએ જઈએ છે.

૩) રાજાએ ગુનેગારને ….. (ની / ને / નું) સજા આપી.

૪) શહેર …… (નો / ની / નું) બગીચો બહુ સુંદર છે.

૫) ખેડૂત ….. (ના / નું / નો) ખેતરમાં શેરડી છે.

૬) ……. (હું / ઉ / મુ) ગૃહકાર્ય કરું છુ.

Grade 11 Term 1 Chemistry syllabus and paper style

Grade 11 Term 1 Chemistry syllabus and paper style

Dear students and parents,

Please take note of the following details regarding the Chemistry syllabus and assessment details for the 2018 term 1 exam.

Syllabus for SL and HL-Stoichiometric relationship(unit 1), Atomic structure(unit 2 and 12-AHL), Periodicity (unit 3 and 13-AHL). R

Dear students

Please take note of the following details regarding the Chemistry syllabus and assessment details for the October 2018, Term 1 exam.

Syllabus-Stoichiometric relationship (Unit -1), Atomic structure(Unit 2 and 12 (AHL), Periodicity (Unit 3 and 13 (AHL). (Refer to 2016 subject guide for further reference)

Assessment details

Papers Marks Weightage Duration
1 30 30% 45 minutes
2 50 60% 1 hour 15 minutes
3 20 10% 45 minutes

Regards

Abheek Chakraborty

 

 

Grade 3 Gujarati (Standard level) Homework (Cycle – 10, 2nd H.W) Date – 5/09/2018

Grade 3 Gujarati (Standard level) Homework (Cycle – 10, 2nd H.W) Date – 5/09/2018

ગૃહકાર્ય: 
1) પતંગિયા પાઠ્યપુસ્તકમાં પેજ નંબર – ૨૩(23) પર આપેલા ચિત્રોને રંગ કરો અને “દ” અક્ષરનું લેખન કરો.

2) પતંગિયા પાઠ્યપુસ્તક પેજ નંબર – ૨૪ (24)પર આપેલા ખૂટતા શબ્દોમાં “દ” લખીને ફરી વાંચો અને ચિત્રમાં રંગ કરો.

“Grade 12 Term 1 Chemistry syllabus and paper style”

“Grade 12 Term 1 Chemistry syllabus and paper style”

Dear students and parents

Please take note of the following details regarding the Chemistry syllabus and assessment details for the term 3 exam.

Syllabus-Equilibrium (7 and 17), Acids and bases (8 and 18), Redox (9 and 19), Option C (C.1 Energy sources, C.2 Fossil Fuels, C.3 Nuclear fusion and fission, C.4 Solar energy and C.5 Global warming) or Option B (B.1, B.2, B.4 and B.5, B7 (AHL only ) (refer to 2016 subject guide for further reference)

Assessment details

SL students

Paper 1 -MCQ(30 Marks), duration- 45 minutes, weightage -20%

Paper 2-subjective(50 Marks),  duration- 1 hour 15 minutes, weightage -60%

HL students

Paper 1-MCQ(40 Marks), duration- 1 hour, weightage- 25%

Paper 2-subjective (75 Marks), duration- 1 hour 45 minutes, weightage-50%

Paper 3- data based and option (35 marks) duration- 1 hour (common for both SL and HL students) weightage-20% for SL and 25% for HL.

Regards

Abheek Chakraborty