Grade – 3 Gujarati (Standard level) Homework (Cycle – 13) Date – 03/10/2018

Grade – 3 Gujarati (Standard level) Homework (Cycle – 13) Date – 03/10/2018

ગૃહકાર્ય:

નીચે આપેલી Link પરથી “મૂળાક્ષરો” નું ઉચ્ચારણ સાંભળો અને વર્ણોનું પુનરાવર્તન કરો. વર્ગમાં “મૂળાક્ષરો” નું Reflection લેવામાં આવશે.

Link:

https://www.youtube.com/watch?v=S8n-JHWAG6E

Comments are closed.