PTC Appointment Slots

PTC Appointment Slots

Kindly find the below list stating the PTC appointment Slots.

Slots Start Time End Time Student name
1 7:30 7:45 Preksha Malpani
2 7:50 8:05 Daksh Rathi
Breakfast 8:10 8:30 Breakfast
3 8:35 8:50 Aarush Sanghvi
4 8:55 9:10 Amol Grover
5 9:15 9:30 Manasvi Mandana
6 9:35 9:50 Arya Patel
7 9:55 10:10 Sara Choudhary
8 10:15 10:30 Charvi Sarda
9 10:35 10:50 Dhyana Agrawal
10 10:55 11:10 Shaurya Shah
Lunch 11:35 12:00 Lunch
11 12:05 12:20 Kavya Singhal
12 12:25 12:40 Shian Pirani
13 12:45 13:00 Prarthan Agarwal
14 13:05 13:20 Neev Dhami
15 13:25 13:40 Nishka Bhavsar
16 13:45 14:00 Sannidh Sanghvi
17 14:05 14:20 Aadit Thakkar
18 14:25 14:40 Anshika Jain

 

Comments are closed.