PTC SLOTS- HARMONY GRADE 1

PTC SLOTS- HARMONY GRADE 1

Dear parents,
Kindly refer to the timings for Parent Teacher Conference. Please do adhere to the timings. 
Slots Start Time End Time Name of the student
1 7:30 7:50 Soham Mistry
2 7:50 8:10 Vihana Shah
Breakfast 8:10 8:35 Breakfast
3 8:35 8:55 Shravya Patel
4 8:55 9:15 Rachit Baheti
5 9:15 9:35 Arnav Bhansali
6 9:35 9:55 Tanishka Patel
7 9:55 10:15 Jinaya Surana
8 10:15 10:35 Arya Koshiya
9 10:35 10:55 Pavni Bulchandani
10 10:55 11:15 Reyansh Agarwal
11 11:15 11:35 Veer Bhatiya
Lunch 11:35 12:05 Lunch
12 12:05 12:25 Hitanshi Khemka
13 12:25 12:45 Nitya Jariwala
14 12:45 13:05 Paridhi Megotia
15 13:05 13:25 Daivya Jain
16 13:25 13:45 Taksh Ahir
17 13:45 14:05
18 14:05 14:25 Kriyansh Shah
19 14:25 14:45 Neev Kanshal
20 14:45 15:05 Deshna Chalanni

Regards,

Jayeeta Chakraborty

Comments are closed.