Term 1 PTC slots for Sr.KG Glitter.

Term 1 PTC slots for Sr.KG Glitter.

Dear Parents,
Following are the final PTC slots for Saturday, 3rd Nov,2018.

 

Slots Start Time End Time Name
1 07:30 07:45 Ananya Jain
2 08:35 08:50 Vanya Mulchandani
3 08:55 09:10 Kshipra Trivedi
4 09:15 09:30 Shrisha Sukhadiya
5 09:35 09:50 Jiana Surana
6 09:55 10:10 Navaansh Mehta
7 10:15 10:30 Mehaan Narang
8 10:35 10:50 Sheevansh Patel
9 10:55 11:10 Divam Shah
10 11:15 11:30 Kiyaan Khivesara
11 12:05 12:20 Krishiv Virani
12 12:25 12:40 Savit Jalan
13 12:45 13:00 Mukti Patel
14 13:05 13:20 Maan Datwani
15 13:25 13:40 Tanishka Desai
16 13:45 14:00 Naksh Vishnani
17 14:05 14:20 Kiara Thakar
18 14:25 14:40 Divyam Savani
19 14:45 15:00 Veda Naik

Regards,

Shreya

Comments are closed.