Grade 3 Gujarati (Standard level) Homework, cycle -18 (date – 5/12/2018)

Grade 3 Gujarati (Standard level) Homework, cycle -18 (date – 5/12/2018)

પતંગિયા પાઠ્યપુસ્તકમાં નીચે જણાવેલ પેજ નંબરમાં ગૃહકાર્ય કરો.

1) પેજ નંબર – ૨૯(29) પર આપેલ ચિત્રમાં રંગ કરો અને “ર” થી શરૂ થતા ચિત્રો દોરો અને “ર”નું લેખન દરેક લાઈનમાં ૮(8) વાર લેખન કરો.

2)પેજ નંબર – ૩૧(31) પર “વ” નું લેખન દરેક લાઈનમાં ૮(8) વાર કરો.

Comments are closed.