Browsed by
Day: February 20, 2019

Grade – 2 Gujarati (Ab initio level) Homework (Cycle – 26 2nd HW) Date – 20/02/2019

Grade – 2 Gujarati (Ab initio level) Homework (Cycle – 26 2nd HW) Date – 20/02/2019

ગૃહકાર્ય ( गृहकार्य ) :

નીચે આપેલી link પરથી કાવ્ય સાંભળો.
नीचे दी गई link से कविता सुनें |

Story: મારે પણ જો પાંખ હોત તો

https://www.youtube.com/watch?v=qe3RxIQKKSI

Grade – 4 Gujarati (Standard level) Homework (Cycle – 26 2nd HW) Date – 20/02/2019

Grade – 4 Gujarati (Standard level) Homework (Cycle – 26 2nd HW) Date – 20/02/2019

પતંગિયા પાઠ્યપુસ્તકમાંથી


૧) પેજ નંબર – ૫૮ (58) પર આપેલી કવિતા – ૮ “ગુર્જરીને ભૂલતાં નહીં” નું વાંચન કરો.


૨) પેજ નંબર – ૫૯ (59)પર આપેલ શબ્દોનો પ્રયોગ કરી વાક્યો બનાવી લખો અને અંગ્રેજી શબ્દોનું ગુજરાતી અર્થ લખો.

Grade – ૩ Gujarati (Standard level) Homework (Cycle – 26 2nd H.W) Date – 20/02/2019

Grade – ૩ Gujarati (Standard level) Homework (Cycle – 26 2nd H.W) Date – 20/02/2019

પતંગિયા પાઠ્યપુસ્તકમાંથી
૧) પેજ નંબર – ૫૪ (54) અને ૫૫ (55) પર આપેલા અંકની પ્રવૃત્તિ સૂચના પ્રમાણે કરો.

૨) પેજ નંબર – ૫૬ (56) પર આપેલા વાક્યોનું વાંચન માતા – પિતા સામે કરો અને “ચ” નું લેખન દરેક લાઈનમાં સાત વખત કરો.

Grade – 2 Gujarati (Standard level) Homework (Cycle – 26 2nd H.W) Date – 20/02/2019

Grade – 2 Gujarati (Standard level) Homework (Cycle – 26 2nd H.W) Date – 20/02/2019

નીચે આપેલી Link વાર્તા “જંગલમાં રમત” નું શ્રવણ કરો. વર્ગમાં વાર્તાનું Reflection પ્રવૃત્તિ દ્વારા લેવામાં આવશે.

Link

https://www.youtube.com/watch?v=TVc4_WPEVDw

Hindi highlights and homework for Grade 4 – Cycle 26 (20/2/2019)

Hindi highlights and homework for Grade 4 – Cycle 26 (20/2/2019)

कक्षा कार्य 

वर्णनात्मक लेखन का FA लिया गया |

गृहकार्य

वाचन और लेखन कार्य : पाठ्य पुस्तक में पेज़ नं. 90 से 92 पर दिए वार्तालाप ‘पार्क में’ का वाचन करें और 92,93, 94 पर दिए अभ्यास कार्य का लेखन करें |

निम्नलिखित विशेषण शब्दों का वाचन करें |

विशेषण शब्द

 • गुण- भला, उचित, अच्छा, ईमानदार, सरल, विनम्र, बुद्धिमानी, सच्चा, दानी, न्यायी, सीधा, शान्त आदि।
 • रूप/रंग- लाल, पीला, नीला, हरा, सफेद, काला, बैंगनी, सुनहरा, चमकीला, धुँधला, फीका।
 • आकार- गोल, चौकोर, सुडौल, समान, पीला, सुन्दर, नुकीला, लम्बा, चौड़ा, सीधा, तिरछा, बड़ा, छोटा, चपटा, ऊँचा, मोटा, पतला आदि।
 • स्वाद- मीठा, कड़वा, नमकीन, तीखा, खट्टा, सुगंधित आदि।
 • दशा /अवस्था- दुबला, पतला, मोटा, भारी, पिघला, गाढ़ा, गीला, सूखा, घना, गरीब, उद्यमी, पालतू, रोगी, स्वस्थ, हल्का, बूढ़ा आदि।
 • स्थान- उजाड़, चौरस, भीतरी, बाहरी, उपरी, सतही, पूरबी, दायाँ, बायाँ, स्थानीय, देशीय, क्षेत्रीय, असमी, पंजाबी, अमेरिकी, भारतीय, विदेशी, ग्रामीण आदि।

नोट :

 • गृहकार्य करते समय दिनांक और HW अवश्य लिखें |
 • वर्तनी और मात्राओं पर ध्यान दें |
 • गृहकार्य करने के बाद गुरूवार को कक्षा में पुस्तक अवश्य जमा करवाएँ |
 • हिंदी कहानी का वाचन अवश्य करवाएँ और ‘वाचन सारणी नोटबुक में ‘फरवरी’ महीने में भरें |
Highlights of the Day – 20/02/19

Highlights of the Day – 20/02/19

Day 6,

UOI:

Summative Assessment: Students presented their presentations.

Note

 • The Student led conference for Illustrate is held tomorrow. Please make a note that your attendance is compulsory as you will have to evaluate your child’s performance, which is a part of the summative assessment report.
 • Parents are requested to be present in the class by 9:00 am sharp, as an orientation will be done before you assess your child’s presentation. Kindly ensure you leave the school premises by 9:45 a.m. sharp.
Date 21st February 2019, Thursday
Sections Innovate
Timings 9:00 am to 9:45 am

 

Highlights of the week!!! (Cycle 26)

Highlights of the week!!! (Cycle 26)

Unit of inquiry:

TDTHow we organize ourselves

CISigns and symbols are a part of human-made systems that facilitate local and global communication.

Whole class activity: Students explored the FS students web page and the term ‘Icons’ was introduced, followed by explaining the definition of the term. Through this activityIconography’ was introduced.

The central idea was disclosed through an activity.

Students got an opportunity to visit Kansar Resturant where they observed/understood a specialized system of communication which was created by a human for organizing themselves. They also used these signs for communicating with the people who were serving them. Later, the students were asked to reflect on their understanding keeping in mind the Central idea and the TDT.

Language:

The celebration of the reader ‘The Magic Finger’ was conducted through group activities which were thoroughly enjoyed by the students.

Formative Assessment of ‘The Story Elements’ and Dictation was conducted.

Language Development:

The language with Ease Reference Book- Introduction of the Adverb was done through different activities.

Revision of ‘Verbs and Articles’ was taken.

Math:

Teacher role modelled the concepts of  ‘Array’.

Summative Assessment of ‘Data Handling’ was taken.

Students solved the word problems independently in the class and the teacher clarifies their doubts in the class.

Note:  Please send any object of 3D shapes with students (i.e Prism, Triangular based pyramid, square based pyramid) for revising the concept of 3D shapes.

Regards,

Grade-2 Team.

 

G 3 Hindi Highlights and Homework, Cycle 26 (20-2-19)

G 3 Hindi Highlights and Homework, Cycle 26 (20-2-19)

कक्षा कार्य –

-हिंदी की दुनिया ‘पाठ्य पुस्तक’ पेज नं 62 -63 से कविता ‘जंगल की दुनिया’ सुनाई गई और जानवरों के घर के बारे में चर्चा की गई |
-पेज नं 66 -67 से पूरमपट खेल खिलवाया गया |
-हिंदी की दुनिया ‘पाठ्य पुस्तक’ पेज नं 56-60 पर से ‘जानवरों के घर’ पाठ से गद्यांश (comprehension) सिखाया गया और उसका अभ्यास करवाया गया |

गृहकार्य –

– ‘हिंदी की दुनिया’ पाठ्य पुस्तक के पेज नं 56-60 पर से ‘जानवरों के घर’ पाठ को CD की मदद से सुनकर पढ़े और पेज नं 61 पर दिए गए अभ्यास कार्य को पूरा करें |

नोट :

-गृहकार्य करते समय दिनांक और HW अवश्य लिखें |
-वर्तनी और मात्राओं पर ध्यान दें |
-गृहकार्य करने के बाद गुरूवार को कक्षा में पुस्तक अवश्य जमा करवाएँ |
-हिंदी कहानी का वाचन अवश्य करवाएँ और ‘वाचन सारणी नोटबुक में ‘फरवरी’ महीने में भरें |

Celebrating Culture!

Celebrating Culture!

Dear Parents,

In connection with the current unit ” Beliefs and Values”. We are celebrating “Culture Day” tomorrow. Please dress your ward in traditional dress and also send one artefact with them.

Students are expected to carry their school uniform and shoes. They will change their clothes after the session.

With Gratitude,

Dimple Deshpande,

Have A Great Day:-)

Highlights of the day :20th Feb

Highlights of the day :20th Feb

UOI:

Summative assessment: Students presented their presentations.

Math:

Summative assessment on multiplication commenced today.

Note

 • The Student led conference for Illustrate is held tomorrow. Please make a note that your attendance is compulsory as you will have to evaluate your child’s performance, which is a part of the summative assessment report.
 • Parents are requested to be present in the class by 9:00 am sharp, as an orientation will be done before you assess your child’s presentation. Kindly ensure you leave the school premises by 9:45 a.m. sharp.
Date 21st February 2019, Thursday
Sections Illustrate
Timings 9:00 am to 9:45 am