ગૃહકાર્ય ( गृहकार्य ) :

નીચે આપેલી link પરથી Video જુઓ. વર્ગમાં Reflection લેવામાં આવશે.
नीचे दी गई link से Video देखें | कक्षा में Reflection लिया जाएगा |

Video: “બોલે ચકલી”

Link: https://www.youtube.com/watch?v=rXcj4gdgtbI

Comments are closed.