PTC Appointment Slots

PTC Appointment Slots

 Dear Parents,

Kindly submit old ID card of your child when you come for PTC.

PTC SLOTS

Slots Start Time End Time Name
1 7:30 7:45 Shian Pirani
2 7:50 8:05 Prarthan Agarwal
3 8:10 8:25 Charvi Sarda
Breakfast
4 8:50 9:05 Preksha Malpani
5 9:10 9:25 Shaurya Shah
6 9:30 9:45 Anshika Jain
7 9:50 10:05 Nishka Bhavsar
8 10:10 10:25 Riya Thakkar
9 10:30 10:45 Aadit Thakkar
10 10:50 11:05 Neev Dhami
11 11:10 11:25 Dhyana Agrawal
12 11:30 11:45 Amol Grover
13 11:50 12:05 Aarush Sanghavi
Lunch
14 12:40 12:55 Arya Patel
15 13:00 13:15 Daksh Rathi
16 13:20 13:35 Kavya Singhal
17 13:40 13:55 Sannidh Sanghvi
18 14:00 14:15 Manasvi Mandhana
19 14:20 14:35 Aaditya Tibrewal
20 14:40 14:55

 

Comments are closed.