PTC slots

PTC slots

Dear Parents,

These are the final PTC slots :-

Sr.No Slot timings Name of the student
1 7:30- 7:45 Saranya Bhesania
2 7:50- 8:05 Shlok Rathi
3 8:10- 8:25 Vanshika Agrawal
4 8:50- 9:05 Aaravi Patel
5 9:10- 9:25 Pahar Patel
6 9:30-9:45 Kellan Kantharia
7 9:50-10:05 Parishii Parchani
8 10:10- 10:25 Pratyush Aggarwal
9 10:30-10:45 Jaitra Juneja
10 10:50-11:05 Hridhaan Agarwal
11 11:10-11:25 Shivom Patel
12 11:30-11:45 Dhanush Lilwani
13 11:50- 12:05 Vedant Saraiya
14 12:40- 12:55 Dhruva Tarpara
15 1:00- 1:15 Parikshit Asawa
16 1:20- 1:35 Priyanshee Agrawal
17 1:40- 1:55 Parshva Savani
18 2:00 – 2:15 Pratham Rana
19 2:20- 2:35 Kiara Malani
20 2:40- 2:55 Kena Desai

Comments are closed.